راهنمایی خرید اعتبار با پی پال

خرید اعتبار توسط (ویزه/ماستر) کارت

روی “خرید اعتبار” کلیک کنید

پی پال را انتخاب کنید و بر روی ادامه کلیک کنید

مبلغ را انتخاب کنید و روی “ادامه” کلیک کنید

روی “تایید” کلیک کنید

اطلاعات کارت اعتباری خود را به صورت بیانیه ای بنویسید

توجه داشته باشید: اگر یک خطای از PayPal دریافت کنید مثلا “این کارت را نمی توان مورد استفاده قرار داد”، پس باید از بانک صادر کننده کارت برای مجاز پرداخت PayPal تماس بگیرید.

در صفحه بعدی، سفارش را تایید کنید